Carl-von-Linde-Strasse 38 85716 Unterschleißheim
49 (0)89 2488 369-0

NL | DE

Informatie over gegevensbescherming door
MRM Distribution GmbH & Co. KG

Versie: 02/2021

Wij houden rekening met de geldende voorschriften met betrekking tot privacybescherming, met name de voorschriften van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de BDSG (Duitse wet op de gegevensbescherming). Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor zover de wetgeving de gegevensverwerking toestaat, of wanneer u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens hebt gegeven. Ons is veel gelegen aan de transparantie van de gegevensverwerking, zodat wij u met de navolgende informatie over privacybescherming uitgebreid willen informeren.

Overzicht:

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

2. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

3. ALGEMENE INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING

4. UW RECHTEN

5. SERVER EN LOGFILES

6. GEBRUIK VAN COOKIES

7. CONTACTOPNAME MET ONS

8. CONTRACTUELE EN VOORAFGAANDE DIENSTEN

9. GEGEVENSVERWERKING VOOR MARKETINGDOELEINDEN

10. OPTIMALISATIE VAN DE WEBSITE, BEREIKMETING EN ONLINEMARKETING

11. MARKETINGPARTNERS

12. INTEGRATIE VAN DIENSTEN EN INHOUD VAN DERDEN

13. OVERDRACHT VAN GEGEVENS, VERWERKING IN DERDE LANDEN

14. GEGEVENS SOLICITANTEN

15. WIJZIGINGEN

16. DEFINITIES

In detail:

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens op deze website is:

MRM Distribution GmbH & Co. KG
Vertegenwoordigd door de persoonlijk aansprakelijke vennoot:
MRM Distribution Verwaltungs GmbH, die wordt vertegenwoordigd door de directeur Christian Bedel;
Carl-von-Linde-Strasse 38
85716 Unterschleißheim, Duitsland
Duitsland
https://mrm-distribution.com
info@mrm-distribution.com

Functionaris voor gegevensbescherming
Regier Thomas
DataCo GmbH
Dachauer Straße 65
80339 München
Behoerdenmeldung@dataguard.de
+49 89740045840

2. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

U bereikt onze functionaris voor gegevensbescherming via datenschutz@mrm-distribution.com of telefonisch op +49 89 2488 369 0.

3. ALGEMENE INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING

a. Omvang & doel van de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens als gebruiker van deze website in principe uitsluitend voor zover dit voor het beschikbaar stellen van een functionele website en van onze inhoud en diensten noodzakelijk is. De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt uitsluitend na uw doelgerichte toestemming, tenzij de gegevenswerking wettelijk gezien ook zonder uw voorafgaande toestemming is toegestaan. Het nut van de verwerking vloeit voort uit de hierna te noemen verwerkingsactiviteiten.

b. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens.
Voor zover wij u voor verwerkingsprocessen van persoonsgegevens om toestemming vragen, dient art. 6, lid 1, punt a) van de AVG als rechtsgrond.
Voor zover de verwerking van uw gegevens dient ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, dient art. 6, lid 1, punt b) AVG als rechtsgrond. Hetzelfde geldt voor de verwerkingsprocedures die nodig zijn voor het uitvoeren van maatregelen, die voorafgaan aan de overeenkomst.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens dient ter voldoening aan een wettelijke verplichting die op ons rust, dient art. 6, lid 1, punt c) AVG als rechtsgrond.

Voor zover de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen, dient art. 6, lid 1, punt d) AVG als rechtsgrond.

Voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of een derde en uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6, lid 1, punt f) AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

c. Wissen van gegevens en opslagduur
Uw persoonsgegevens worden gewist of vergrendeld, zodra het doel van de opslag vervalt. Daarnaast kan een opslag plaatsvinden wanneer deze door wetten, of andere voor ons bindende regelgeving, voor ons verplicht is. Het vergrendelen of wissen van gegevens gebeurt ook dan, wanneer een wettelijk voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij het noodzakelijk is voor het afsluiten of uitvoeren van de overeenkomst om de gegevens verder op te slaan.

d. Soorten verwerkte gegevens
– Persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres);
– Contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer);
– Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s);
– Gebruiksgegevens (bijv. opgeroepen websites, toegangstijden, persoonlijke interesses);
– Communicatie- en metadata (bijv. IP-adressen, informatie over apparaten).

e. Doel van de verwerking
– Ter beschikking stelling van het online aanbod, zijn functies en inhoud;
– Beantwoording van contactverzoeken en communicatie met gebruikers;
– Beveiligingsmaatregelen;
– Bereikmeting/marketing.

f. Categorieën betrokken personen
Bezoekers en gebruikers van het online aanbod (hierna genoemd ‚gebruikers‘).

g. Voorschriften voor het verstrekken van de gegevens en gevolgen wanneer deze niet worden verstrekt
Het beschikbaar stellen van persoonsgegevens is gedeeltelijk wettelijk voorgeschreven (bijv. belastingvoorschriften) of vloeit voort uit contractuele regelingen (bijv. informatie over contractpartners). Voor het sluiten van een overeenkomst kan het nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens ter beschikking stelt, die vervolgens door ons verwerkt moeten worden. U bent bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens ter beschikking te stellen als ons bedrijf met u een overeenkomst afsluit. Het niet beschikbaar stellen van persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat de overeenkomst niet kan worden afgesloten.

h. Geautomatiseerde besluitvorming
Een geautomatiseerde besluitvorming vindt bij ons niet plaats.

4. UW RECHTEN

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten, waarover wij u onderstaand graag informeren. Hiervoor kunt u zich tot ons als verwerkingsverantwoordelijke wenden, de contactgegevens vindt u bovenstaand onder 1.

a. Recht van inzage van de betrokkene (art. 15 AVG)
Op verzoek bevestigen wij u of de op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwerkt. In dat geval heeft u het recht om inzage te krijgen in de volgende informatie:

• de verwerkingsdoeleinden van de gegevensverwerking,
• de betrokken categorieën van de verwerkte gegevens en
• evt. de ontvangers of categorieën van ontvangers, aan wie op basis van wettelijke verplichtingen of contractuele regelingen gegevens bekend zullen worden gemaakt, met name bij ontvangers in derde landen
• de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of wanneer dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen
• het bestaan van het recht om de u betreffende persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, of een beperking van de verwerking door ons, of het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.
• het bestaan van het recht om bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
• wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van die gegevens
• het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene
• wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen inzake de doorgifte.

Op verzoek ontvangt u hierbij een kopie van de persoonsgegevens, die van u zijn verzameld, en de verwerkte gegevens. Dit is in principe kosteloos.

b. Recht op rectificatie (artikel 16 van de AVG)
U heeft het recht om direct rectificatie van de op u betrekking hebbende onjuiste persoonsgegevens te verlangen. U heeft het recht om, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, het vervolledigen van onvolledige persoonsgegevens te verlangen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

c. Recht op gegevenswissing (art. 17 AVG), zgn. ‚recht op vergetelheid‘.
Op verzoek, bijv. na uitvoering of beëindiging van de overeenkomst met ons, worden uw persoonsgegevens direct gewist, tenzij wij verplicht zijn om uw gegevens voor een langere tijd op te slaan uit hoofde van de opslag- en documentatieverplichtingen volgens het belasting- en handelsrecht of wanneer dit een gevaar vormt voor de waarborging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Het recht op gegevenswissing bestaat hierbij onder de volgende voorwaarden:

• De persoonsgegevens zijn verzameld of op een andere wijze verwerkt voor doelen waarvoor ze niet meer nodig zijn.
• U trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG berust, in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
• U maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of er werd bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG.
• De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
• Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting volgens het recht van de Unie of van een van de lidstaten waar de verwerkingsverantwoordelijke onderdaan van is.
• De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG (de toestemming is gegeven door een kind).

d. Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG) (vergrendeling)
Rekening houdend met de volgende voorwaarden heeft u het recht de beperking van de verwerking, ofwel de vergrendeling van uw persoonsgegevens voor verwerking te verlangen:

• De juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, en wel gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
• De verwerking is onrechtmatig, u wijst het wissen van de persoonsgegevens af en verlangt in plaats daarvan beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
• De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, u heeft ze echter nodig voor het te gelde maken, uitvoeren of verdedigen van juridische aanspraken.
• De gebruiker heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking conform art. 21, lid 1 AVG en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de gebruiker.

e. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)
Op verzoek kunnen uw gegevens, tegen een kostenvergoeding, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ter beschikking worden gesteld, om zo een snelle overdracht mogelijk te maken. Dit geldt in ieder geval, voor zover de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) AVG en wanneer de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

f. Recht op intrekking van uw toestemming (art. 7, lid 3 van de AVG)
U kunt uw toestemming te allen tijde, middels een verklaring aan ons, herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking, die op deze toestemming berustte, niet meer mogen voortzetten.

g. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de AVG)
Wanneer u van mening bent dat er sprake is van een inbreuk op deze verordening bij de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor bedrijven in Bayern is dit bijvoorbeeld de Landesbeauftragte (regeringscommissaris) voor gegevensbescherming in Bayern: https://www.datenschutz-bayern.de

h. Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer de verwerking directe reclame als doel heeft (bijv. nieuwsbrieven) dan bestaat dit recht altijd. U heeft het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Dit geldt uitsluitend voor zover de verwerking plaatsvindt uit hoofde van art. 6, lid 1, punt e) of f) van de AVG (behartiging van het algemeen belang of gerechtvaardigde belangen door de verwerkingsverantwoordelijke). We zullen de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen kunt u ons ook, met vermelding van uw e-mailadres, een informeel bericht sturen via de onder punt 1 of 2 genoemde contactmogelijkheden, waarin uw wens tot herroeping tot uitdrukking komt.

5. SERVER EN LOGFILES

Logfiles
Bij puur informatief gebruik van de website, dus zonder dat u uzelf registreert of op andere wijze gegevens verstrekt, verzamelen wij alleen die persoonsgegevens, die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons om technische redenen noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen tonen en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrond is art. 6, lid 1, punt f) van de AVG):

Datum en tijdstip van de oproep, naam van de opgeroepen pagina’s, anoniem gemaakt IP-adres van het oproepende apparaat, doorverwijzende URL (herkomst-URL, waarvandaan de bezoekers op onze website terecht zijn gekomen), het aantal overgedragen gegevens, laadtijd, browsertype, -taal & -versie, naam van de Acces-Provider van de bezoeker, besturingssysteem en diens oppervlak. De loggegevens worden voor een periode van 60 dagen opgeslagen.

Hosting
Wij maken gebruik van een zog. host om bepaalde diensten in samenhang met de exploitatie van de website te verlenen: specifiek worden o.a. IT-infrastructuur, computerprestaties, databankdiensten, e-mailverzending, beveiligingsdiensten, server-opslagplaats, alsmede technische onderhoudsdiensten verleend. Hierbij verwerken wij, resp. onze host in onze opdracht uit hoofde van art. 28 van de AVG bestandsgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractuele gegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van de bezoekers van onze website op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij een deskundige en beveiligde terbeschikkingstelling van onze website conform art. 6, lid 1, punt f) AVG.

6. GEBRUIK VAN COOKIES

Naast de bovenstaande gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die op de harde schijf van de door u gebruikte browser worden opgeslagen, en die het mogelijk maken, dat ons, als zetter van de cookies, bepaalde informatie wordt verstrekt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overdragen op uw computer. Zij dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

Gebruik van cookies:
a) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Hiertoe behoren met name de zgn. sessie-cookies. De slaan een zogenaamd sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browsers aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegekend. Hierdoor kan uw computer worden herkend, wanneer u terugkeert naar onze website. De sessie-cookies worden gewist, wanneer u uitlogt of de browser sluit.

b) Permanente cookies worden, zelfs nadat de browser is gesloten, op uw apparaat opgeslagen. Zo kunnen bijv. instellingen of voorkeuren worden opgeslagen.

c) First-party-cookies worden door de betreffende website-exploitant zelf geplaatst, terwijl third-party-cookies door derden worden gebruikt (bijv. marketingpartners).

d) Vereiste cookies (ook wel noodzakelijke- of essentiële cookies genoemd) zijn aan de ene kant beslist noodzakelijk voor de exploitatie van een website (bijv. om logins of ander gebruikersinvoer op te slaan) of om veiligheidsredenen geboden.

f) Verder zijn er cookies, die bijv. voor de personaliseren, statische doeleinden en voor marketing worden geplaatst.

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies, die gedeeltelijk noodzakelijk zijn voor de exploitatie van onze website:

Verwerkingsverantwoordelijke Omschrijving Doel Opslagduur Ontvanger Vereist
Punt 1 _ga, _gat, -gid Analyse / Tracking (Google Analytics) 14 maanden Google Nee
Punt 1 _ga, _gat, -gid Analyse / Tracking (Google Tag Manager) 14 maanden Google Nee
Punt 1 mrm-cookie Toestemming 1 jaar Ja
Punt 1 googtrans Meertaligheid (Google Translate) Sessie Google Nee
Punt 1 NID Google Maps 6 maanden Google Nee
Punt 1 NID YouTube – inhoud 6 maanden Google Nee

 

Voor zover het bij deze cookies om niet-noodzakelijke cookies gaat en/of de hierin bevatte informatie persoonsgegevens bevat, is de rechtsgrond van de gegevensverwerking uw toestemming conform art. 6, lid 1, punt a) AVG, die via een cookie wordt opgeslagen. U geeft uw toestemming af via onze cookie-informatie. Deze vat de cookies samen in bepaalde doelgerichte categorieën. De categorie voor de noodzakelijk cookies is vooraf ingevuld en kan niet worden uitgeschakeld.

Voor zover het bij deze cookies om noodzakelijke cookies gaat en/of de hierin bevatte informatie persoonsgegevens bevat, is de rechtsgrond van de gegevensverwerking uw toestemming conform art. 6, lid 1, punt f) AVG. Ons belang om de functionaliteit van onze website te waarborgen kan hierbij als gerechtvaardigd worden gezien in de zin van het bovenstaande voorschrift.

Voor zover de verwerking op basis van uw toestemming geschiedt, heeft u altijd de mogelijkheid om deze voor de toekomst te herroepen en daarmee de verdere verzameling van uw gegevens te verhinderen, door de optionele cookie-categorieën resp. cookies (detailaanzicht) in de cookie-instelling uit te schakelen. Voor zover en in zoverre u niet akkoord gaat of verstrekte toestemmingen intrekt, blijft de (verdere) gegevensverzameling middels optionele cookies, waarvoor toestemming noodzakelijk is en de hiermee verbonden gegevensverwerking, achterwege. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

U kunt uw browser-instellingen ook overeenkomstig uw wensen configureren en bijv. de aanname van third-party cookies of alle cookies afwijzen. Wij maken u erop attent, dat u dan eventueel niet van alle functies van deze website gebruik kunt maken. Daarnaast kunt u bijv. op de pagina http://www.youronlinechoices.com over het algemeen bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor marketingdoeleinden.

De bijzonderheden over de bovenstaande diensten van derden vindt u in de hierna genoemde punten.

7. CONTACTOPNAME MET ONS

Contactopname via e-mail, post & telefoon
U heeft de mogelijkheid om op meerdere manieren contact met ons op te nemen. Via e-mail, telefoon of per post. Wanneer u met ons contact opneemt, gebruiken wij de persoonsgegevens, die u ons in dit kader vrijwillig ter beschikking stelt, uitsluitend voor het doel om met u contact op te kunnen nemen en uw aanvraag te kunnen behandelen.
Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt b). Uw gegevens worden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn voor de verwerking en er geen wettelijke opslagplicht bestaat.

Contactformulier
Op onze internetpagina is een contactformulier beschikbaar, dat voor de elektronische contactopname kan worden gebruikt. Wanneer de gebruiker deze gebruikt, dan worden de door u in het invoerscherm ingevoerde gegevens versleuteld aan ons overgedragen en opgeslagen.

Bij aanwezigheid van uw toestemming is art. 6, lid 1, punt a) van de AVG de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens. Wanneer er geen individuele toestemming van u aanwezig is, verwerken wij uw gegevens conform de rechtsgrond van art. 6, lid 1, punt b) van de AVG. De verwerking van persoonsgegevens uit het invoerscherm dient voor ons alleen voor de verwerking van de contactopname.

8. CONTRACTUELE EN VOORAFGAANDE DIENSTEN

Verwerkingen in verband met de onlineshop
Wij verwerken uw persoonsgegevens als geregistreerde en vrijgegeven zakelijke klant alleen voor zoverre deze voor de verwerking van uw bestellingen in de onlineshop of in het kader van uw contactopname noodzakelijk is.

Wij verwerken daarbij altijd uitsluitend die persoonsgegevens, die u aan ons bekend maakt, dus uw naam, uw contact-, betalings- en bestelgegevens.

De gegevensverwerking geschiedt met als doel het uitvoeren van de overeenkomst en de maatregelen, die voorafgaan aan de overeenkomst (conform art. 6, lid 1, punt b) van de AVG). Voor de verwerking van uw e-mailadres bij aankoop via onze websites/applicaties zijn wij bovendien op grond van wettelijke bepalingen en het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) verplicht om een elektronische bestelbevestiging te verzenden (artikel 6, lid 1, punt c) van de AVG).

Om u het grootst mogelijke comfort mogelijk te maken, bieden wij u de continue opslag van uw persoonsgegevens in een klant-/gebruikersaccount, dat met een wachtwoord is beschermd.

Het aanmaken van het klantaccount is in principe vrijwillig en geschiedt conform de rechtsgrond van uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG. Na het inrichten van een klantaccount hoeven er niet opnieuw gegevens te worden ingevoerd. Bovendien kunt u in uw klantaccount te allen tijde de bij u opgeslagen gegevens bekijken en wijzigen.

Naast de bij een bestelling opgevraagde gegevens moet u voor de inrichting van een klantaccount ook een zelfgekozen wachtwoord aangeven. Samen met uw e-mailadres dient deze voor de toegang tot uw klantaccount. Wij verzoeken u uw persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en deze niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden. U hebt te allen tijde de mogelijkheid uw klantaccount te verwijderen. Houd er echter rekening mee, dat dit niet automatisch betekent dat de zichtbare gegevens in uw klantaccount worden gewist, wanneer u al eens bij ons heeft besteld. Het wissen van uw gegevens gebeurt automatisch na afloop van de voor ons geldende commerciële en fiscale bewaarverplichtingen. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt c) van de AVG en art. 6, lid 1, punt f) van de AVG.

Voor de afwikkeling van een koopovereenkomst wordt informatie over uw bezorgadres doorgegeven aan door ons ingeschakelde logistieke bedrijven en verzendpartners. De betreffende gegevens worden alleen voor die betreffende doelen overgedragen en worden na een succesvolle aflevering weer gewist.

Voor zover wij uw gegevens niet voor reclamedoeleinden gebruiken, slaan wij de gegevens, die wij voor de afwikkeling van de overeenkomst hebben verzameld, tot na afloop van de wettelijke, resp. mogelijk contractuele reparatie- en garantierechten op. Na afloop van deze termijn bewaren wij de economische en fiscaal benodigde informatie betreffende de contractuele relatie conform de wettelijk bepaalde bewaartermijn. Gedurende deze termijn worden de gegevens alleen voor een eventuele controle door de fiscus opnieuw verwerkt.

9. GEGEVENSVERWERKING VOOR MARKETINGDOELEINDEN

Marketing bestaande klanten

Wij hebben in principe een gerechtvaardigd belang om de gegevens van onze bestaande klanten te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verzamelen de volgende gegevens van onze marketingklanten voor eigen marketingdoeleinden: voornaam, achternaam, postadres, e-mailadres, geboortejaar. Rechtsgrond voor het gebruik van de persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

Wanneer u geen bestaande klant van ons bent, verwerken wij uw gegevens voor marketingdoeleinden, overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a) van de AVG, uitsluitend op basis van een uitdrukkelijke toestemming voor dit doel.

Met dienstverleners, die wij inschakelen voor het leveren van advertenties en die strikt zijn gebonden aan onze instructies en in onze opdracht gegevens verwerken, zijn reglementaire overeenkomsten afgesloten voor de gegevensverwerking.

Informatie over het recht van bezwaar
U kunt het gebruik van uw persoonsgegevens voor de bovenstaande reclamedoeleinden te allen tijde gratis voor de toekomst herroepen via de in punt 1 of 2 aangegeven contactmogelijkheden.

Wanneer u bezwaar maakt, worden uw gegevens vergrendeld voor de verdere verwerking van advertentiegegevens. Wij maken u erop attent, dat u in uitzonderlijke gevallen ook na de ingang van uw bezwaar nog kortstondig reclamemateriaal kunt ontvangen. Dit is een technisch gevolg van de benodigde voorbereidingstijd in het kader van de selectie en betekent niet dat wij uw bezwaar niet hebben omgezet.

Reclame met toestemming

Wij verwerken uw gegevens voor marketingdoeleinden, overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a) van de AVG, uitsluitend op basis van een uitdrukkelijke toestemming voor dit doel.

Met dienstverleners, die wij inschakelen voor het leveren van advertenties en die strikt zijn gebonden aan onze instructies en in onze opdracht gegevens verwerken, zijn reglementaire overeenkomsten afgesloten voor de gegevensverwerking.

Informatie over het herroepingsrecht
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment gratis en met werking voor de toekomst intrekken.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u ons een informeel bericht sturen via de onder punt 1 of 2 genoemde contactmogelijkheden, waarin uw wens tot herroeping tot uitdrukking komt. Het herroepen laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Nieuwsbrieven

Wanneer u de op onze website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we van u een geldig e-mailadres nodig, maar ook informatie die ons de mogelijkheid geeft na te gaan of u de eigenaar bent van het aangegeven e-mailadres, respectievelijk dat u akkoord gaat met ontvangst van de nieuwsbrief. Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zgn. dubbele opt-in-procedure. Dit betekent, dat wij na uw aanmelding een e-mail naar het aangegeven e-mailadres zenden, waarin wij u vragen om te bevestigen dat u de toezending van de nieuwsbrief wilt. Wanneer u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie vergrendeld en na een maand automatisch gewist. Daarnaast slaan wij uw gebruikte IP-adressen en het tijdstip van de aanmelding en de bevestiging op. Het doel van deze procedure is om uw aanmelding te kunnen bewijzen en evt. een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen. Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming uit hoofde van art. 6, lid 1, punt a) van de AVG.

Het verzenden van de nieuwsbrief geschiedt op basis van ons gerechtvaardigde belang bij een effectieve, veilige en gebruikersvriendelijk nieuwsbriefsysteem (conform art. 6, lid 1, punt f) AVG) met behulp van dienstverlener dskom GmbH, Reginhardstraße 34, 13409 Berlijn, Duitsland in het kader van een gesloten verwerkingsovereenkomst (art. 28 AVG). De privacyverklaring van de aanbieder van verzendiensten vindt u onder: https://www.dskom.de/werbung-marketing/kontakt/datenschutz.php.

De nieuwsbrieven bevatten een zog. web beacon. Dat zijn kleine grafische afbeeldingen, die het aanmaken en analyseren van logbestanden mogelijk maken, die voor statistische analyse voor onlinemarketing worden gebruikt en bij het openen van de nieuwsbriefmail van dskom worden opgeroepen. In het kader van deze oproep wordt technische informatie, zoals informatie over de browser en uw systeem en het tijdstip van de oproep verzameld. Deze informatie dient voor de technische verbetering van onze diensten aan de hand van technische gegevens, de doelgroepen en hun leesgedrag. Tot het statistisch verzamelen behoort verder de informatie of een nieuwsbrief is geopend, het tijdstip en de aangeklikte links. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de statistische analysedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens, die u ons verstrekt om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons resp. dskom opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden, nadat u zich voor de nieuwsbrief heeft afgemeld, uit de nieuwsbriefverzendlijst gewist. Dit heeft geen invloed op gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen.

Om toekomstige mailings te voorkomen wordt uw e-mailadres na de uitschrijving uit de nieuwsbriefverzendlijst bij ons resp. dskom evt. op een blacklist opgeslagen. De gegevens uit de blacklist worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit is zowel in uw belang als de onze voor het naleven van de wettelijke vereisten bij de verzending van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f) van de AVG). Aan de opslag op de blacklist is geen opslagtermijn verbonden. U kunt bezwaar maken tegen de opslag, voor zover uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigde belang.

Informatie herroepingsrecht
U kunt uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment met werking voor de toekomst intrekken en u uitschrijven voor de nieuwsbrief. De herroeping kunt u verlangen door te klikken op de in elke nieuwsbrief ter beschikking gestelde link of bijv. een e-mail aan ons (zie punt 1 of 2).

10. OPTIMALISATIE VAN DE WEBSITE, BEREIKMETING EN ONLINEMARKETING

Google (Universal) Analytics
Op basis van de door u in de cookiebanner verstrekte toestemming conform art. 6, lid 1, punt a) van de AVG maken wij op onze website gebruik van Google (Universal) Analytics voor de analyse en de verbetering alsmede het commerciële ontwerp van ons online aanbod. Dit met de uitbreiding van de ‚IP-anonimisering‘ (ook wel ‚IP-maskermethode‘ genoemd). Google (Universal) Analytics is een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Muttergesellschaft: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‚Google‘). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van dit onlineaanbod door de gebruiker wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website is bijvoorbeeld

• browsertype/-versie,
• het gebruikte besturingssysteem,
• doorverwijzende URL (de ervóór bezochte website),
• hostname van de aanvragende computer (IP-adres),
• tijdstip van de serveraanvraag.

Details over de cookies vindt u bovenstaand onder punt 5.

De in het kader van Google Analytics verzamelde gegevens kunnen in de VS of in elk ander land, waarin Google of subverwerkers van Google faciliteiten onderhouden, worden opgeslagen en verwerkt. Door de door ons gebruikte IP-maskermethode wordt zo bereikt, dat voor een overdracht aan een Google-server in de VS en de opslag aldaar een verkorting van het IP-adres nog binnen de EU-lidstaten of in andere EER-staten plaatsvindt, zodat er geen volledig IP-adres wordt overgedragen en waardoor de identificatie van een persoon wordt voorkomen of duidelijk bemoeilijkt. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige, dat wil zeggen onverkorte, IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

Google zal de hierboven genoemde informatie in onze opdracht gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door de gebruiker te analyseren en ons berichten over de activiteiten binnen dit online aanbod ter beschikking te stellen, alsmede in voorkomende gevallen om verdere diensten in deze samenhang voor ons te verlenen. Hiervoor kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden aangemaakt.

Het door de browser van de gebruiker doorgegeven (verkorte) IP-adres zal niet met andere gegevens van Google worden gecombineerd. U kunt de opslag van de cookies voorkomen door een instelling in uw browser-software, alsmede het verzamelen van gegevens voorkomen, die door de cookie worden gegenereerd in verband met het online aanbod en hun verwerking door Google, door de, via de volgende link beschikbare, browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gegevensgebruik door Google, instellingen en bezwaarmogelijkheden, vindt u in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) alsmede de instellingen voor de weergave van advertenties bij Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

De persoonsgegevens van de gebruikers worden na 14 maanden gewist of anoniem gemaakt.

Aanvullende informatie over de overdracht van gegevens naar de VS vindt u onder punt 13.

Google Signals
Wij hebben in Google Analytics (zie bovenstaand) de functie Google Signals geactiveerd. Hierdoor worden de bestaande Google (Universal) Analytics functies, zoals remarketing met Google Analytics, functies voor advertenties, meldingen op basis van interesses en demografische kenmerken en meldingen op meerdere apparaten geactualiseerd.

Hiermee kunnen wij verzamelde- en anoniem gemaakte gegevens van u ontvangen, voor zover u gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account heeft toegestaan. Gegevens van afzonderlijke gebruikers worden niet openbaar gemaakt. Google Signals maakt hierbij een tracking van meerdere apparaten mogelijk, waarmee uw gegevens van meerdere apparaten kunnen worden geanalyseerd. Door de activering van Google Signals worden gegevens verzameld en gekoppeld aan uw Google-account.

Google kan hierdoor volgen wanneer u onze website via verschillende apparaten bezoekt, bijv. smartphone en pc. Door Google Signals kunnen wij hierdoor op meerdere apparaten remarketingcampagnes (zie punt 11) starten, zodat wij u ook op ons aanbod op andere websites opmerkzaam kunnen maken.

Door de Google Signals worden in Google Analytics bovendien verdere bezoekersgegevens met betrekking tot het verloop en acties op onze website verzameld. Hierdoor ontvangen wij van Google reclamemeldingen en nuttige informatie met betrekking tot uw interesses, geografische- en demografische kenmerken en sociale criteria, waarmee wij doel- en personengroepen kunnen definieren.

Met behulp van deze meldingen kunnen wij onze diensten en producten voor u optimaliseren en aanpassen. Deze gegevens lopen standaard na 26 maanden af. Het verzamelen van gegevens in het kader van Google Signals geschiedt echter alleen, wanneer u gepersonaliseerde reclame heeft toegestaan in uw Google-account. In uw Google-account kunt u deze gegevens beheren en evt. ook wissen.

Verder geldt de bovenstaande onder Google (Universal) Analytics vermelde informatie.

Google Tag Manager
Wij maken u erop attent, dat wij gebruik maken van de Google Tag Manager op basis van de door in de cookiebanner gegeven toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a) van de AVG. De Google Tag Manager verzamelt zelf geen persoonsgegevens. De Tag Manager maakt het ons gemakkelijker om onze tags te integreren en te beheren. Tags zijn kleine gecodeerde elementen, die onder andere dienen om traffic en bezoekersgedrag te meten en het effect van online marketing en sociale kanalen te verzamelen, remarketing en de focus op doelgroepen in te stellen en websites te testen en te optimaliseren.

Wij gebruiken de Tag Manager voor de Google diensten Google Analytics en GA Audience. Wanneer u deze hebt gedeactiveerd, zal de Google Tag Manager hiermee rekening houden.

Dienstaanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS;
Website: https://marketingplatform.google.com;
Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy;
Bezoek voor verdere informatie over de Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.
Aanvullende informatie over de overdracht van gegevens naar de VS vindt u onder punt 13.

11. MARKETINGPARTNERS

Om het online aanbod op onze website nog interessanter voor u vorm te geven, werken wij samen met marketingpartners. Hiervoor worden bij het bezoek aan onze website ook de bovenstaande, onder punt 5 genoemde, cookies van onze marketingpartners geplaatst (zgn. third-party-cookies). In de cookies van onze marketingpartners wordt eveneens pseudonieme informatie opgeslagen over uw gebruikersgedrag en uw interesses bij het bezoek aan onze websites. Gedeeltelijk wordt ook informatie verzameld, die afkomstig is van websites, die u bezocht voordat u onze website bezocht. Aan de hand van deze informatie worden u, op uw interesses afgestemde, advertenties van onze marketingpartners getoond. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruikersprofielen met persoonsgegevens over u samengevoegd.

U kunt de, op uw interesses afgestemde, advertenties van onze marketingpartners voorkomen, door de bijbehorende cookie-instelling in uw browser.

Google AdSense
Wij plaatsen op onze website Google AdSense op basis van de door u in de cookiebanner gegeven toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a) van de AVG. Google AdSense is een dienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, voor het integreren van advertenties. Google AdSense gebruikt cookies, ofwel tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Verder gebruikt Google AdSense zogenaamde web beacons. Door deze web beacons kan Google informatie analyseren, zoals bijvoorbeeld de bezoekersstroom op onze website. Deze informatie wordt naast uw IP-adres en de verzameling van de getoonde marketingformaten overgedragen aan Google in de VS, daar opgeslagen en kan door Google aan contractuele partners worden doorgegeven. Google zal uw IP-adres echter niet met andere door u opgeslagen gegevens samenvoegen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door dit in uw browser in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken. U kunt het gebruik van uw informatie te allen tijde herroepen.

Meer informatie vindt u onder: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Google Ads (AdWords)
Onze website gebruikt de dienst Google Ads op basis van de door u in de cookiebanner gegeven toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a) van de AVG. Google AdWords is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (website: https://marketingplatform.google.com; Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy).

Hierbij gebruiken wij aan de ene kant de remarketingfunctie (’soortgelijke doelgroepen‘) binnen de Google-Ads dienst. Met de remarketingfunctie kunnen wij gebruikers van onze website op andere websites binnen het Google displaynetwerk (op Google zelf, zgn. ‚Google advertenties; of op andere websites) op uw interesses afgestemde advertenties tonen. Daarvoor wordt de interactie van de gebruiker op onze website geanalyseerd, bijv. voor welke aanbiedingen de gebruiker interesse heeft getoond, om de gebruiker ook na het bezoek aan onze website op andere websites doelgerichte reclame te kunnen tonen. Hiervoor slaat Google een getal op in de browsers van gebruikers, die bepaalde Google-diensten of websites in het Google displaynetwerk bezoeken. Via dit als ‚cookie‘ bestempelde getal worden de bezoeken van deze gebruikers verzameld. Dit getal dient voor een eenduidige identificatie van een webbrowser op een bepaalde computer en niet ter identificatie van een persoon, persoonsgegevens worden niet opgeslagen.

Verder meten wij de conversie van de advertenties. Wij krijgen echter uitsluitend het anonieme totale aantal gebruikers te zien, die op onze advertentie hebben geklikt en naar een pagina zijn doorgestuurd die is voorzien van een zgn. ‚conversion tracking tag‘. Wij ontvangen zelf echter geen informatie waarmee gebruikers kunnen worden geïdentificeerd.

Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt f) AVG.

U kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren door op de navolgende link te klikken en de hier beschikbaar gestelde plug-in te downloaden en te installeren: www.google.com/settings/ads/plugin.

Verdere informatie over Google remarketing, alsmede de privacyverklaring van Google kunt u inzien onder: www.google.com/privacy/ads/.

12. INTEGRATIE VAN DIENSTEN EN INHOUD VAN DERDEN

In het kader van onze website gebruiken wij uit hoofde van een toestemming conform art. 6, lid 1, punt a) AVG of wanneer een toestemming in afzonderlijke gevallen niet aanwezig is en wettelijk niet noodzakelijk is, als rechtsgrond voor ons gerechtvaardigde belang (d.w.z. belang in de analyse van het gebruik van onze website en de verbetering van de exploitatie van onze website in de zin van art. 6, lid 1, punt f) AVG) aanbiedingen van derde aanbieders, om hun inhoud en diensten, zoals bijv. video’s of lettertypes te integreren (hierna ‚inhoud‘ genoemd.

Hiervoor kan het vereist zijn, dat de betreffende derde aanbieder uw IP-adres ziet, omdat zij zonder het IP-adres geen inhoud aan uw browser zouden kunnen zenden. Het IP-adres is hiermee noodzakelijk voor de levering en de weergave van deze inhoud. De derde aanbieders kunnen verder zogenaamde ‚pixel-tags‘ (niet zichtbare grafische bestanden, ook wel ‚web beacons‘ genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Door de ‚pixel-tags‘ kan het gebruiksgedrag op deze website worden geanalyseerd. De pseudonieme informatie kan in cookies op uw apparaat worden opgeslagen en bijvoorbeeld technische informatie over bezoektijden, browser en besturingssysteem, ervoor bezochte website, alsmede verdere informatie over het gebruik van onze website bevatten. Een samenvoeging met soortgelijke informatie uit andere bronnen vindt niet plaats.

Wanneer u niet wilt, dat pixel-tags uw gebruiksgedrag verzamelt, kunt u te allen tijde middels een bericht aan ons (zie punt 1 of 2) de gegevensverzameling herroepen.

Google Maps
Wij integreren evt. landkaarten van de dienst Google Maps van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, voor zover u hiervoor uw toestemming heeft gegeven onder de cookie-instellingen. De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt a) AVG. Tot de verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruiker behoren, die echter niet zonder uw toestemming (doorgaans in het kader van de instellingen van uw mobiele apparaten uitgevoerd) worden verzameld. De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Hun privacybeleid vindt u onder: https://www.google.com/policies/privacy/. Een opt-out kunt u plaatsen onder deze link: https://adssettings.google.com/authenticated.

YouTube
Wij integreren evt. video’s van het platform ‚YouTube;‘ van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, voor zover u hiervoor uw toestemming heeft gegeven onder de cookie-instellingen. Hun privacybeleid vindt u onder: https://www.google.com/policies/privacy/

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a) AVG. Een opt-out kunt u plaatsen onder deze link: https://adssettings.google.com/authenticated of, door uw cookie-instellingen aan te passen.

Google Translate
Wij integreren de zgn. Google Translate om onze website in verschillende talen te kunnen aanbieden, voor zover u hiervoor uw toestemming heeft gegeven onder de cookie-instellingen. De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a) AVG. De service wordt verleend door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Hun privacybeleid vindt u onder: https://www.google.com/policies/privacy/. Een opt-out kunt u plaatsen onder deze link: https://adssettings.google.com/authenticated of door uw cookie-instellingen aan te passen.

13. OVERDRACHT VAN GEGEVENS, VERWERKING IN DERDE LANDEN

Voor zover wij gegevens in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), resp. de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken of de verwerking in het kader van de gebruikmaking van diensten van derden of de openbaar making, resp. de overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven plaatsvindt, geschiedt dit uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Onder voorbehoud van uitdrukkelijke toestemming of contractuele of wettelijk noodzakelijke overdracht, verwerken wij of laten wij de gegevens uitsluitend in derde landen met een erkend gegevensbeschermingsniveau, contractuele verplichting door zgn. standaard beschermingsclausules van de Europese Commissie, bij de aanwezigheid van certificaten of bindende interne privacybepalingen verwerken (art. 44 tot 49 AVG).

De in het kader van de bovenstaande Google-producten verzamelde gegevens kunnen door Google o.a. in de VS worden opgeslagen en verwerkt. Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door Google. Voor een gegevensoverdracht naar een derde land, dus een land buiten de EU, resp. de EER, zijn in principe betreffende garanties voor de bescherming van uw persoonsgegevens noodzakelijk. Nadat het Europese Gerechtshof het uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de commissie van 12 juli 2016, over de toereikendheid van de door het EU-VS-privacyschild (‚EU-US Privacy Shield) geboden bescherming, ongeldig heeft verklaard, kan het EU-US Privacy Shield niet meer worden gebruikt als garantie voor een conform EU-normen toereikend beschermingsniveau in de VS. Daarom is er in de VS op dit moment geen met de EU vergelijkbaar privacybeschermingsniveau in de zin van art. 45 AVG en wij kunnen ook geen gepaste garanties overeenkomstig art. 46 AVG bieden om dit tekort te compenseren. Daarom is de gegevensoverdracht aan de VS hier alleen met uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 49, lid 1, punt a) van de AVG toegestaan. Deze kan door u worden gegeven door het selecteren van optionele cookie-categorieën, resp. cookies (detailaanzicht). Mogelijke risico’s van deze gegevensoverdracht zijn dat een toegang door overheidsinstellingen, zoals bijv. door beveiligingsinstanties en/of inlichtingendiensten, niet kan worden uitgesloten en uw gegevens door deze, mogelijkerwijs zonder dat u hierover speciaal wordt geïnformeerd en zonder dat u uitvoerbare rechten en effectieve rechtsmiddelen ter beschikking staan, in het kader van de Nationale Veiligheid, de strafvervolging of voor andere in het algemeen belang van de VS liggende doeleinden verwerkt zouden kunnen worden.

Overigens geven wij uw gegevens uitsluitend door aan derden, wanneer:

• u conform art. 6, lid 1, punt a) van de AVG uitdrukkelijk hiervoor uw toestemming gegeven hebt,
• de overdracht overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat u een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang hebt om uw gegevens niet bekend te maken,
• wij op grond van artikel 6, lid 1, punt c) van de AVG wettelijk verplicht zijn uw gegevens door te geven, of
• dit wettelijk toegestaan is en op grond van artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG vereist is voor het onderhouden van contractuele relaties met u.

Het doorgeven aan belastingkantoren en sociale verzekeringsmaatschappijen geschiedt uitsluitend, voor zover hiervoor uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt c) van de AVG, een wettelijke verplichting bestaat. Het doorgeven aan dienstverleners geschiedt uitsluitend op basis van een reglementaire verwerkersovereenkomst conform art. 28 van de AVG.

14. GEGEVENS SOLICITANTEN

Wij verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten voor de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook via elektronische weg plaatsvinden. Dat is met name het geval als een sollicitant de betreffende sollicitatieformulieren via elektronische weg, bijvoorbeeld via e-mail, aan ons overdraagt. Als er ter afsluiting van de sollicitatieprocedure een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten met een sollicitant, dan worden de beschikbaar gestelde gegevens ten behoeve van de afwikkeling van de arbeidsverhouding opgeslagen, rekening houdende met de wettelijke voorschriften. Als er geen arbeidsovereenkomst wordt afgesloten, dan worden de sollicitatieformulieren zes maanden na bekendmaking van de beslissing verwijderd, voor zover verwijderen niet indruist tegen andere gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.

15. WIJZIGINGEN

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen aan te passen, voor zover dit vanwege technische of wettelijke ontwikkelingen noodzakelijk is. In deze gevallen zal de verwerkingsverantwoordelijke ook deze informatie over gegevensbescherming dienovereenkomstig aanpassen. Let daarom op de actuele versie van onze informatie over gegevensbescherming.

16. DEFINITIES

Voor zover deze voor onze informatie over gegevensbescherming relevant zijn, willen wij u, voor een beter begrip, onderstaand graag de definities van de AVG ter beschikking stellen.

Toezichthoudende autoriteit Een ‚Toezichthoudende autoriteit‘ is een door een lidstaat conform art. 51 van de AVG aangestelde onafhankelijke overheidsinstantie.
Verwerker Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
Derde Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.
Beperking van de verwerking Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken (in de zin van een vergrendeling)
Toestemming Met toestemming wordt bedoeld: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een andere ondubbelzinnige actieve handeling te kennen geeft, dat hij/zij de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens aanvaardt.
Ontvanger Een ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties, die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht, gelden echter niet als ontvangers.
Persoonsgegevens Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna te noemen ‚de betrokkene‘). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Persoonsgegevens zijn vereenvoudigde gegevens en individuele informatie over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een gedefinieerde of te definiëren natuurlijke persoon, d.w.z. geen rechtspersonen zoals bijv. een GmbH (BV). Tot de persoonsgegevens behoort vooral informatie als naam, adres, e-mailadres, maar ook het IP-adres.
Profilering Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.
Pseudonymisering Pseudonymisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.
Verwerkingsverantwoordelijke Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.
Verwerking Verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.